این تست یک ابزار مدیریتی است که به منظور سنجش دقیق شاخص های رفتاری ۴ گانه تدوین شده است .
در این تست که مشتمل بر ۳۰ سوال است ، ابعاد رفتاری شما مورد سنجش و راستی آزمایی قرار می گیرد و پس از آن نتایج به صورت دو نمودار ذاتی و تطبیق یافته گزارش می گردد؛
از آنجا که این تست نمودار های رفتاری فرد را در دو حالت به شما گزارش می نماید ، عدم پاسخ صحیح به سوالات در نمودار ها منعکس می گردد ؛ بنابر این استفاده از این ابزار در فرایند استخدام ، باعث الزام فرد استخدام شونده به پاسخگویی صحیح می شود.
نحوه پاسخگویی به سوالات :
در پاسخ به هر سوال چهار گزینه وجود دارد .
از میان این چهار گزینه باید یکی به عنوان بیشترین توصیف از شما و دیگری به عنوان کمترین توصیف از شما انتخاب شود.
بدیهی است یک گزینه نمی تواند به صورت بیشترین و کمترین انتخاب شود.
همچنین الزاما می بایست هر دو گزینه بیشترین و کمترین انتخاب شود.
پس از انتخاب دو گزینه با فشردن کلید سوال بعد ، وارد مرحله بعدی شود و در پایان با فشردن کلید دریافت نتیجه و پس از آن پر کردن مشخصات خود ، نتیجه تست را دریافت نمایید.