همایش و کارگاه فروش و مذاکرات حرفه ای با استفاده از مدل جهانی DISC در تاریخ ۳۰ مهر و یکم آبانماه ۱۳۹۵ توسط دکتر علیرضا تفرشی برگزار گردید.