کارگاه  فروش و مذاکرات حرفه ای با استفاده از مدل جهانی DISC (دیسک) در تاریخ یکم مهرماه ۱۳۹۵ با تدریس بی نظیر دکتر علیرضا تفرشی و دکتر محمد باقر مرادی برگزار گردید.